Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Bài tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2023

 

/documents/39955/0/B%C3%80I+TUY%C3%8AN+TRUY%E1%BB%80N+CHUY%E1%BB%82N+%C4%90%E1%BB%94I+S%E1%BB%90.docx/839c7781-7c80-803e-ebd5-7767521625fe?t=1697443007623

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH- UBND ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh về việc phối hợp tổ chức Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Gio Linh. UBND xã tổ chức tuyên truyền về công tác chuyển đổi số. Kính mời các đồng chí cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn xã vào xem và tìm hiểu về nội dung chuyển đổi số./documents/39955/0/B%C3%80I+TUY%C3%8AN+TRUY%E1%BB%80N+CHUY%E1%BB%82N+%C4%90%E1%BB%94I+S%E1%BB%90+%281%29.docx/7dd9238e-f906-ad96-9b8b-a03999f7716a?t=1697443050464