Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo cho tác chiến phòng thủ (kế hoạch B)

Ngày 23/7, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo cho tác chiến phòng thủ (Kế hoạch B) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

 Tại buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã được phổ biến, nghiên cứu một số nội dung của quyết tâm tác chiến phòng thủ liên quan đến nhiệm vụ của các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; giới thiệu hệ thống văn kiện của Kế hoạch B; lý luận chung về khu vực phòng thủ; cách tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ; các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế của huyện nhà; chỉ tiêu về công tác bảo đảm cho lực lượng vũ trang  trong tác chiến phòng thủ; triển khai xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn kiện Kế hoạch B phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ từng ngành trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu khi có chiến tranh xảy ra. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, hướng dẫn, thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện