Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2020Ngày 27/10, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tổ chức diễn đàn sinh hoạt với chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”.

Diễn đàn đã phát huy được tính dân chủ, các Đảng viên tham gia thảo luận sôi sổi nội dung về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong xây dựng khối đại đoàn kết, và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…Ngoài ra, tại diễn đàn các Đảng viên cũng nêu ra các nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tồn tại, đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại đó nhằm mục đích giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.

Qua việc tổ chức diễn đàn, các Đảng viên đã nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, rèn luyện, sửa đổi lề lối, tác phong công tác, phát huy tinh thần làm chủ, có ý thức trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu trong công việc và cuộc sống.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện