Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

/documents/39955/0/Tb+vneid.m4a/95284783-14f5-5dfc-72c9-6802a32175e8?t=1718679725728

Để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Công văn số 1507/UBND-NC ngày 04/6/2024 của UBND huyện Gio Linh về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính. UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn và công dân như sau:/documents/39955/0/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+chuy%E1%BB%83n+%C4%91%E1%BB%95i+VNeID.pdf/f87148f7-415e-8732-8f05-f756ed1e7232?t=17186796675251. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, toàn bộ tài khoản của tổ chức, cá nhân tại Cổng Dịch vụ công quốc gia được chuyển đổi sang tài khoản định danh điện tử VneID.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID kể từ ngày 15/06/2024. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VneID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an qua Tổng đài 1900.0368 hoặc Công an xã (đ/c Thuỳ TCA xã: 0916713567, đ/c Duy PTCA xã: 0943088333) để được hỗ trợ.
Vậy, UBND xã thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã biết và thực hiện khi giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã./.
Nơi nhận:
- Đảng uỷ, HĐND, UBND;
- Công an xã;
- MT các đoàn thể;
- Trường mầm non, TH và THCS Trung Sơn;
- Các trưởng thôn;
- Lưu: VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cường