Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

 

Hôm nay vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 10/5/2024. Đảng bộ xã Trung Sơn tiến hành hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước". Thành phần tham dự toàn thể Đảng viên trong Đảng bô. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ :246 đảng viên, trong đó miễn sinh hoạt: 16 Đ/c; có mặt 198 đ/c.

Nội dung:

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước” của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 47/KH/ĐU ngày 25/4/2024 về  học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.


Đồng chí Trần Quốc Vương Phó BT đảng ủy xã quán triệt hội nghị


 

- Nhằm làm cho các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung, yêu cầu của chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước”.

- Đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung chuyên đề góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

- Việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ xã gắn với việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa của Trung ương, Chuyên đề năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện, các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Chú trọng xây dựng, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với các nội dung sau:

                                           

1. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, liên hệ công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương.

2.Cấp ủy, chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại hạn chế, có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện phát động xây dựng đơn vị vững mạnh. 

3. Các chi bộ, cơ quan, đơn vị  lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên. Mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên xây dựng chủ đề, kế hoạch làm theo phù hợp góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao; gắn kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên hàng năm.