Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Bài tuyên truyền về nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-UBND  ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.   • Mục tiêu chung

+ Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh để phù hợp với bối cảnh xu thế và phát triển. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; tăng số lượng doanh nghiệp có hoạt động đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; giảm rủi ro chính sách; củng cố niềm tin, tạo điều kiện phục hồi và nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp.

+  Xây dựng môi trường đầu tư của tỉnh thông thoáng, minh bạch hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã - hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo

+ Tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); về trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong việc nâng cao thứ bậc  xếp hạng PCI của tỉnh, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của các sở, ban ngành cấp cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với trọng tâm là tăng cường cơ chế phối hợp với các cơ quan có liên quan nhằm đơn giản hoá thủ tục, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian đăng ký thành lập, thay đổi, bổ sung trong đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đầu tư,...; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh tính công khai, minh bạch trong tiếp nhận, xử lý, tham mưu UBND tỉnh trong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chất lượng phục vụ của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa với tinh thần thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy, sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết thủ tục nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành công khai đầy đủ, rõ ràng các TTHC, các khoản phí, lệ phí tại Bộ phận Một cửa tỉnh; triển khai thực hiện các nội dung thuộc Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC…

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa có năng lực, chuyên nghiệp, am hiểu về chuyên môn để hướng dẫn thủ tục đầy đủ, rõ ràng và phải có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện,... đối với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; thực hiện văn hóa công sở, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp trong quản lý, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; tăng cường cải cách TTHC về đất đai, trong đó ưu tiên ứng dụng thành quả chuyển đổi số, nhằm đảm bảo rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ theo quy định; đồng thời nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, sự thân thiện, nhiệt tình, sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ của đội ngũ cán bộ công chức, từ đó tạo sự hài lòng, đồng thuận của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp và công khai kịp thời các thông tin về quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch vốn ngân sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực, danh mục dự án thu hút đầu tư; các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư… 

Trung Sơn, ngày 13 tháng 5 năm 2024

 Phê duyệt nội dung

                                                                                    Đã ký

  Trần Văn Cường

Chủ tịch UBND xã